Laisvos darbo vietos

SKELBIMAS

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS (0,75 ETATO)

Įstaigos pavadinimas: Alytaus nakvynės namai.

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Buveinės adresas: Ulonų g. 14B-29,  LT-62157 Alytus.

Įstaigos kodas: 149938665.
Pareigybė: Socialinių paslaugų padalinio socialinis darbuotojas (0,75 etato).

Darbo pobūdis: Dirba su socialinę riziką patiriančiais asmenimis pagal suminę darbo laiko apskaitą.

1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. ugdo, atstato ir palaiko klientų asmeninius sugebėjimus, padeda spręsti jų asmenines ir socialines problemas ar iškilusias konfliktines situacijas, padeda inicijuoti pokyčius asmeniniame ir socialiniame gyvenime, tam naudojant paties asmens galimybes bei bendruomenės išteklius;

1.2. gerina klientų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį, integruoja juos  į visuomenę;

1.3. vertina kliento socialinę situaciją, veiksmingai bendradarbiauja su asmeniu ir jo artimaisiais;

1.4. rengia informacinius raštus savo vykdomų funkcijų srityje;

1.5. planuoja ir organizuoja  socialinį darbą grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą klientams;

1.6. planuoja ir organizuoja klientų laisvalaikį ir užimtumą;

1.7. bendradarbiauja su Socialinių paslaugų padalinio socialinių darbuotojų padėjėjais dirbant socialinį darbą;

1.8. vykdo sanitarinį higieninį rėžimą, kontroliuoja kasmetinį klientų pasitikrinimą nuo užkrečiamųjų ligų;

1.9. užtikrina tuberkuliozės prevenciją priskirtiems klientams;

1.10. renka ir sistemina informaciją apie klientų socialinę būklę: pildo klientų socialines bylas, pildo kitą reikiamą dokumentaciją, sudaro Individualius socialinės priežiūros planus;

1.11. skatina klientus laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, pašalina konflikto priežastis;

1.12. skatina klientus elgtis etiškai, moko atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam;

1.13. lydi savo grupės klientus į  gydymo ar kitas įstaigas, esant poreikiui  dalyvauja kartu ;

1.14. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo, bei kitais klausimais;

1.15. atstovauja klientus įstaigoje ir už jos ribų, gina jų teises ir interesus;

1.16. kliento mirties atveju informuoja apie mirtį jo giminaičius ar artimuosius (jei tokių yra);

1.17. perka klientui iš jo asmeninių lėšų aprangą, avalynę, maisto produktus ir kt., kai to pageidauja ir sutinka pats klientas;

1.18. priima iš priskirtų klientų asmenines lėšas ir veda jų apskaitą;

1.19. Alytaus nakvynės namų direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;

1.20. nemažiau 16 valandų per metus dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose;

1.21. dalyvauja organizuojant socialines akcijas;

1.22. dirba įstaigoje sudarytose komisijose;

1.23. vykdo kitus su Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Darbuotojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turi būti įgijęs ne mažiau kaip vieną iš žemiau išvardintų išsilavinimų:
1.1.1. socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;
1.1.2. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro)  laipsnį ir turėti socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
1.1.3. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir būti baigę socialinio darbo studijų programą;
1.1.4. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
1.1.5. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą, ne socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu, turėti ECDL START pradmenų pažymėjimą.
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos  Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, įstaigos direktoriaus įsakymais bei kitais socialinį darbą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais, pareigybės aprašymu, socialinio darbuotojo etikos principais.
5. Puikiai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu.
6. Gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
7. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti gerai susipažinus su dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisyklėmis.
8. Būti pareigingam, sąžiningam, gerai žinoti savo darbą ir tinkamai jį atlikti.
9. Turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą ir mokėti vairuoti lengvąjį automobilį..

Pateikiami dokumentai:

  • Asmens dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Pretendento anketa.

Papildomai pateikiami dokumentai:

  • Vairuotojo pažymėjimo kopija

Kita informacija: Sudaroma neterminuota darbo sutartis su 3 mėnesių išbandymo terminu. Dokumentai pateikiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (www.vataras.lt.). Skelbimas galioja iki 2022-11-09.

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu.

Darbo užmokestis: Bazinio darbo užmokesčio dydis – 1294,15 eurų už 1 etatą. Darbo užmokestis individualiai paskaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo turimą išsilavinimą ir socialinio darbo patirtį.

Išsamios informacijos apie skelbiamą konkursą teirautis telefonu +370 684 85806 Inga Gervelė.