Laisvos darbo vietos

2 laisvos darbo vietos:

1. ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS (0,5 ETATO)

Įstaigos pavadinimas: Biudžetinė įstaiga Alytaus nakvynės namai.
Buveinės adresas: Ulonų g. 14B-29,  LT-62157 Alytus.

Įstaigos kodas 149938665.
Pareigos: Socialinio darbo padalinio socialinis darbuotojas (0,5 etato).

Darbo užmokestis: nuo 584,74 iki 1816,50 eurų prieš mokesčius už 1 etatą, atsižvelgiant į darbuotojo turimą išsilavinimą ir socialinio darbo patirtį.

Specialūs reikalavimai šias pareigas vykdančiam darbuotojui:

1. Darbuotojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. Turi būti įgijęs ne mažiau kaip vieną iš žemiau išvardintų išsilavinimų:

1.1.1. socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;

1.1.2. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro)  laipsnį ir turėti socialinio darbuotojo kvalifikaciją;

1.1.3. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir būti baigę socialinio darbo studijų programą;

1.1.4. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;

1.1.5. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą, ne socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu, turėti ECDL START pradmenų pažymėjimą.

4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos  Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, įstaigos direktoriaus įsakymais bei kitais socialinį darbą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais, pareigybės aprašymu, socialinio darbuotojo etikos principais.

5. Puikiai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu.

6. Gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

7. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti gerai susipažinus su dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisyklėmis.

8. Būti pareigingam, sąžiningam, gerai žinoti savo darbą ir tinkamai jį atlikti.

9. Turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą ir mokėti vairuoti lengvąjį automobilį.

 

Šias pareigas vykdančio darbuotojo funkcijos:

Dirba su socialinę riziką patiriančiais asmenimis pagal suminę darbo laiko apskaitą. Planuojamas darbo pradžios laikas nuo 17.00 val.

1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. ugdo, atstato ir palaiko klientų asmeninius sugebėjimus, padeda spręsti jų asmenines ir socialines problemas ar iškilusias konfliktines situacijas, padeda inicijuoti pokyčius asmeniniame ir socialiniame gyvenime, tam naudojant paties asmens galimybes bei bendruomenės išteklius;

1.2. gerina klientų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį, integruoja juos  į visuomenę;

1.3. vertina kliento socialinę situaciją, veiksmingai bendradarbiauja su asmeniu ir jo artimaisiais;

1.4. rengia informacinius raštus savo vykdomų funkcijų srityje;

1.5. planuoja ir organizuoja  socialinį darbą grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą klientams;

1.6. planuoja ir organizuoja klientų laisvalaikį ir užimtumą;

1.7. bendradarbiauja su Socialinių paslaugų padalinio socialinių darbuotojų padėjėjais dirbant socialinį darbą;

1.8. vykdo sanitarinį higieninį rėžimą, kontroliuoja kasmetinį klientų pasitikrinimą nuo užkrečiamųjų ligų;

1.9. užtikrina tuberkuliozės prevenciją priskirtiems klientams;

1.10. renka ir sistemina informaciją apie klientų socialinę būklę: pildo klientų socialines bylas, pildo kitą reikiamą dokumentaciją, sudaro Individualius socialinės priežiūros planus;

1.11. skatina klientus laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, pašalina konflikto priežastis;

1.12. skatina klientus elgtis etiškai, moko atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam;

1.13. lydi savo grupės klientus į  gydymo ar kitas įstaigas, esant poreikiui  dalyvauja kartu ;

1.14. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo, bei kitais klausimais;

1.15. atstovauja klientus įstaigoje ir už jos ribų, gina jų teises ir interesus;

1.16. kliento mirties atveju informuoja apie mirtį jo giminaičius ar artimuosius (jei tokių yra);

1.17. perka klientui iš jo asmeninių lėšų aprangą, avalynę, maisto produktus ir kt., kai to pageidauja ir sutinka pats klientas;

1.18. priima iš priskirtų klientų asmenines lėšas ir veda jų apskaitą;

1.19. Alytaus nakvynės namų direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;

1.20. ne mažiau 16 valandų per metus dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose;

1.21. dalyvauja organizuojant socialines akcijas;

1.22. dirba įstaigoje sudarytose komisijose;

1.23. vykdo kitus su Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus.

Pateikiami dokumentai:

  • Gyvenimo aprašymas (CV),
  • Kvalifikaciją  įrodantys dokumentai,
  • Rekomendacija iš buvusių darbdavių (privalumas).

 

Darbuotojų atrankos būdas: individualus pokalbis.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis su 3 mėnesių išbandymo terminu.

Gyvenimo aprašymas (CV)  ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai priimami  per 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo pateikimo dienos el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Kandidatai, atitinkantys specialius reikalavimus, bus kviečiami individualiam pokalbiui. Tel. pasiteirauti  +370 684 85806 Inga Gervelė.

Skelbimo data: 2019-09-20.

2. ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE REIKALINGAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

Įstaigos pavadinimas: Biudžetinė įstaiga Alytaus nakvynės namai.
Buveinės adresas: Ulonų g. 14B-29,  LT-62157 Alytus.

Įstaigos kodas 149938665.
Pareigos: Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas (1 etatas).

Darbo užmokestis: nuo 572,63 iki 1211,00 eurų prieš mokesčius, atsižvelgiant į darbuotojo turimą išsilavinimą ir socialinio darbo patirtį.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui:

1. Darbuotojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas turi turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;

1.2. Turi būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų) ir turėti  tai patvirtinantį pažymėjimą arba turėti socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.3. Pageidaujama mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, taip pat Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

2. Turi gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

3. Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

4. Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

4.1. gerbti savo klientus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą;

4.2. būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti;

4.3. vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.4. pasitikėti savo klientu, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

4.5. sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo šeimą, bendruomenę;

4.6. laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti kliento interesus.

5. Turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą ir mokėti vairuoti lengvąjį automobilį.

 

Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. prižiūri Alytaus nakvynės namų patalpas ir jose esantį turtą;

6.2. kontroliuoja, kad į Alytaus nakvynės namus pašaliniai asmenys nepatektų savavališkai;

6.3. policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatytus asmenis laikino apnakvindinimo patalpose apnakvindina tik esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba,

6.4. nuo 22 val. iki 6 val. užrakina antro ir trečio aukšto virtuves;

6.5. esant būtinumui tikrina klientų  atsinešamus daiktus, neleidžia į kambarius ir į laikino apnakvindinimo patalpas neštis pavojingų daiktų, ginklų, alkoholio ir jo surogatų. Klientams atsinešti stambiagabaritinius daiktus į gyvenamąsias patalpas galima tik su administracijos leidimu;

6.6. kas vakarą surašo tą naktį nakvojančius klientus į Alytaus nakvynės namų gyventojų registracijos žurnalą. Laikino apnakvindinimo paslaugas gavusieji asmenys surašomi Alytaus nakvynės namų laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjų registracijos žurnale;

6.7.  patikrina, kad išeidami asmenys paliktų tvarkingas laikino apnakvindinimo patalpas – išsineštų šiukšles, asmeninius daiktus, tvarkingai paliktų čiužinius ir pan.;

6.8.  įvykus nelaimingam atsitikimui ar susirgus klientui, suteikia pirmąją pagalbą, o esant reikalui, iškviečia Greitąją medicinos pagalbą;

6.9.  reikalauja, kad klientai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių. Nesilaikančius įspėja ir imasi priemonių , kad šios taisyklės nebūtų pažeidinėjamos;

6.10. kilus konfliktams tarp klientų, juos įspėja ir bando sutaikyti konfliktuojančias puses. Nepavykus išspręsti konflikto, nedelsiant iškviečia policiją;

6.11. visus per pamainą kilusius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ir konfliktus užrašo Alytaus nakvynės namų Pamainų perdavimo žurnale ir surašo tarnybinius pranešimus. Apie įvykius žodžiu informuoja  administracijos darbuotojus jiems atvykus į darbą;

6.12. pastebėjus elektros, vandentiekio, kanalizacijos ar kitus vidaus tinklų pažeidimus arba gedimus informuoja atitinkamas avarines tarnybas ir įstaigos vadovybę;

6.13. nakvynės namų patalpų užpuolimo, akivaizdžios vagystės, gaisro ar panašiais atvejais ar kai įstaigos darbuotojams ar klientams gresia pavojus, nedelsiant telefonu 112  informuoja policiją ar kitas atitinkamas tarnybas ir įstaigos vadovybę;

6.14. pamainos metu nuolat stebi vaizdo kameras, pildo Vaizdo kamerų stebėjimo žurnalą. Įvykus incidentui, užfiksuoja pažeidimo datą ir laiką;

6.15. glaudžiai bendradarbiauja su Socialinių paslaugų padalinio socialiniais darbuotojais;

6.16. įtarus, kad klientas yra galimai neblaivus, Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas patikrina asmens blaivumą alkotesteriu ir užpildo Asmens blaivumo testą;

6.17. teikia informaciją interesantams dėl paslaugų Alytaus nakvynės namuose teikimo tvarkos;

6.18. kas 2-4 valandos, o esant poreikiui ir dažniau, vizituojant kambarius kontroliuoja ar klientai laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

6.19. neleidžia klientams vartoti alkoholinių gėrimų, rūkyti gyvenamosiose patalpose. Patikrinimo metu išima alkoholinius gėrimus, toksines medžiagas, ne pagal paskirtį naudojamus vaistus ir surašo tarnybinį pranešimą. Tarnybinius pranešimus perduoda administracijai;

6.20. priima ir išduoda klientams jų gyvenamojo kambario raktą;

6.21. pas klientus atvykusius svečius užregistruoja Lankytojų registracijos žurnale. Kontroliuoja, kad svečias išvyktų ne ilgiau kaip po 2 valandų. Išimtys taikomos administracijos leidimu;

6.22. atrakina pagrindines pastato duris 6.00 val. ir 22.00 val. jas užrakina;

6.23. užeina į klientų kambarius bet kuriuo paros metu, jei kyla įtarimas, jog jie pažeidžia nustatytą tvarką;

6.24. valstybės švenčių dienomis iškelia Lietuvos valstybės vėliavą 6.00 val. ir nuleidžia 22.00 val.;

6.25. veda Gyventojų paliktų dokumentų, kitų vertingų daiktų apskaitos žurnalą. Dokumentai ir kiti vertingi klientų daiktai saugomi patalpoje esančiuose seifuose;

6.26. pildo Vienkartinės nakvynės paslaugų teikimo registracijos žurnalą. Kai įstaigoje nebūna kasininko, kartu su klientu  rezervuoja pinigus už vienkartinės nakvynės paslaugas;

6.27. kitų rajonų savivaldybių klientus įrašo į Rajono asmenų, gavusių laikino apnakvindinimo paslaugas žurnalą;

6.28. naujai atvykusius klientus patikrina dėl utėlėtumo (galvą, drabužius). Radus utėlių imasi priemonių joms naikinti. Esant reikalui naują klientą nukreipia maudytis, perrengia, pavalgydina, naujai atvykusiems klientams užpildo Naujoko anketą;

6.29. prižiūri nakvynės namams priskirtos teritorijos aplinką, pasitelkia klientus jos tvarkymui;

6.30. kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant periodiniuose profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

6.31. vykdo kitus su Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus.

Pateikiami dokumentai

  • Gyvenimo aprašymas (CV),
  • Kvalifikaciją įrodantys dokumentai,
  • Rekomendacija iš buvusių darbdavių (privalumas).

 

Darbuotojų atrankos būdas: individualus pokalbis. Sudaroma neterminuota darbo sutartis su 3 mėnesių išbandymo terminu.

 

Gyvenimo aprašymas (CV)  ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai priimami  per 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai Apie atrankos rezultatus informuosime kandidatus, kuriuos kviesime individualiam pokalbiui. Tel.  pasiteirauti  +370 684 85806 Inga Gervelė.

Skelbimo data: 2019-09-20